logo
logo

Bai Ruttonbai F D Panday Girls High School

Roll of Honour

SR. No. NAME Year Percentage
1 Neelesh M. Fatterpekar 1980 81.8
2 Zarir B.Sarkari 1981 85.1
3 Shilpa N. Jani 1982 87
4 Sonali V. Dave 1983 85
5 Girish M.Fatterpekar 1984 86.1
6 Sanjiv S.Desai 1985 85.1
7 Raresh K. Khara 1986 83.2
8 Pankaj P.Jain 1987 84.5
9 Sandeep K.Deshmukh 1988 89
10 Anish P.Kadakia 1989 86.28
11 Devendra J. Shirodkar 1990 85.71
12 Murtuza J.Presswala 1991 86.28
13 Shirish R.Tiwari 1991 86.28
14 Tushar K.Savla 1992 82.85
15 Neomi A.Shah 1993 90
16 Marzi E.Damania 1994 88.57
17 Ruzbeh B.Bacha 1995 85.14
18 Rajkumar G.Pandey 1996 85.86
19 Nilesh M.Dubey 1997 78.66
20 Sugat H.Meshram 1998 84.26
21 Bhavesh K.Bohra 1999 84.80
22 Kashyap C.More 2000 82
23 Madhav D.Kanhere 2001 85.7
24 Vikas H.Jain 2002 86.5
25 Paresh K. Dhokad 2003 88.5
26 Ninad A.Patade 2004 85.8
27 Neelam Rathod 2005 83.6
28 Minal Kanhere 2006 87.3
29 Aditya S.Nauj 2007 91.5
30 Jaswant M.Jaub 2008 88.7
31 Charmi R.Gudhka 2009 91.38
32 Shiyas L.Haryan 2010 91.27
33 Shweta S.Katkar 2011 97.64
34 Khushboo A.Patel 2012 93.09
35 Rajashree Pawar 2013 88.18
36 Dhurat Omkar Dilip 2014 90
37 Aditi Parkar 2015 92
38 Payal Tanavade 2016 92.20
39 Om Burkul 2017 90.40
40 Ghewde Kushal 2017 90.40
41 Rugved Bagul 2018 91